Ubezpieczenia firm

Ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach.
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego , ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością tj.:
 • budynki/lokale/budowle
 • środki trwałe
 • środki obrotowe
 • mienie przyjęte do sprzedania lub wykonania usługi
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie osobiste pracowników
 • wartości pieniężne
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku : ognia , uderzenia pioruna , wybuchu , huraganu, deszczu nawalnego , śniegu , gradu, obsunięcia się ziemi, dymu , zalania, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego.
Przedsiębiorcy posiadający ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mogą poszerzyć zakres swojego ubezpieczenia o:
 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji
 • Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie utraty zysku
Ubezpieczenie majątku od kradzieży z włamaniem
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców działających w różnych branżach.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje kradzież z włamaniem i rabunek. Dodatkowo ochrona może być rozszerzona o ryzyko wandalizmu oraz o ubezpieczenie wartości pieniężnych podczas ich przewożenia.
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu , a szczególności: maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe i wartości pieniężne, mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży oraz mienie pracownicze.
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia jest ryzykiem dodatkowym przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku bądź ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.
W ramach tego ubezpieczenia pokrywane są straty związane ze stłuczeniem szyb lub innych przedmiotów szklanych , np. przegrody ścienne, lustra , szyby, gabloty, kontuary. Ubezpieczenie pokrywa również koszty montażu i demontażu szyb, transportu, wykonania znaków reklamowych , koszty ustawienia rusztowań niezbędnych do wymiany uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jest produktem adresowanym przede wszystkim do przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte (tzn. informacje przechowywane poza centralną jednostką obliczeniową, nadające się do przetwarzania maszynowego), oraz ryzyko utraty zysku w następstwie awarii sprzętu elektronicznego.

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli  Przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego sprzętu powstałe między innymi wskutek:

 • niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu,
 • celowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu przez osoby trzecie,
 • kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • pożaru wywołanego wszelkiego rodzaju eksplozjami lub implozjami, uderzeniem pioruna (w zakresie szkód wynikłych z pożaru mieszczą się także szkody powstałe w związku z gaszeniem, rozbiórką lub porządkowaniem pogorzeliska oraz szkody powstałe w trakcie tych zdarzeń),
 • zalania – działania wody wodociągowej, naturalnych wód płynących, wody powodziowej, rozlewisk, wody gruntowej, wody deszczowej, czynników atmosferycznych: para, mróz, wilgoć oraz innych rodzajów cieczy (w zakresie szkód wynikłych z działania wody mieszczą się także szkody wywołane korozją),
 • zdarzeń losowych – takich jak burza, huragan,
 • czynników technologicznych – błędów w konstrukcji, ukrytych wad materiałowych,
 • czynników technicznych – Np.: przepięcia, zjawiska indukcji, szkody wywołanej pośrednio przez wyładowanie atmosferyczne.
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adresowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Znajduje on zastosowanie w ubezpieczaniu różnych typów działalności Np.: biur, zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw handlowych, firm remontowo – budowlanych; może być przystosowany do indywidualnych potrzeb Ubezpieczającego.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi Ubezpieczający z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia w zakresie związanym z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności oraz w związku z posiadanym mieniem wykorzystywanym w tej działalności.
Ubezpieczenie to chroni Ubezpieczającego przed skutkami jego działania lub zaniechania w następstwie którego, zostaje wyrządzona szkoda rzeczowa (utrata, zniszczenie, uszkodzenie mienia) oraz osobowa (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia).

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona m.in. o:

 • szkody poniesione przez pracowników (OC pracodawcy),
 • szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawcę,
 • szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczającego,
 • szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług OC za szkody w środowisku,
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (OC za wózki widłowe),
 • szkody w nieruchomościach z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych,
 • OC za produkt
Ubezpieczenie NNW pracowników
Ideą grupowego ubezpieczenia pracowników i członków ich rodzin jest zapewnienie finansowej pomocy ubezpieczonemu i jego rodzinie w przypadku śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby ubezpieczonego lub osoby współubezpieczonej. Wypłacane jest wówczas świadczenie w wysokości określonej w umowie i zgodnej z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
Oprócz pracownika ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także jego najbliższą rodzinę: współmałżonka ubezpieczonego, dzieci, rodzice ubezpieczonego i rodzice małżonka, rodzeństwo ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem mogą być objęci m.in.: pracownicy zakładu pracy, członkowie organizacji, zrzeszenia, uczniowie szkół, studenci wyższych uczelni.

Umowa ubezpieczenia grupowego może zostać zawarta w formie imiennej, na podstawie imiennego wykazu Ubezpieczonych i bezimiennej - gdy ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie osoby przynależące do określonej grupy.

Zakres ubezpieczenia obejmuje NNW, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub wykonywania pracy określonej w umowie ubezpieczenia oraz w drodze z domu do pracy (szkoły) i z pracy (szkoły) do domu oraz w życiu prywatnym oraz podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji.
Zakres ubezpieczenia może zostać ograniczony do NNW, jakie mogą wydarzyć się podczas pracy zawodowej (nauki) oraz w drodze do pracy (szkoły) i w drodze powrotnej do domu.

Wysokość składki kalkulowana jest indywidualnie, a na jej wysokość wpływa:

 • liczba osób
 • charakter wykonywanej pracy
 • zakres świadczeń (pełny, ograniczony)
 • okres ubezpieczenia
 • suma ubezpieczenia

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress