Ubezpieczenia montażowo – budowlane

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy oraz ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu(budowlano – montażowe) zapewniają ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu: inwestorom, wykonawcom i podwykonawcom, projektantom.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane szkody będące następstwem zdarzeń powodujących utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia.
Przedmiotem ochrony w związku z wykonywaniem robót budowlano – montażowych mogą być:
  • obiekty budowlane i /lub montażowe tj. materiały niezbędne do ich realizacji i koszty wykonania,
  • sprzęt, wyposażenie i zaplecze robót kontraktowych,
  • maszyny budowlane; instalacje lub maszyny będące przedmiotem montażu,
  • dokumentacja budowy,
  • mienie osobiste pracowników,
  • koszty: zapobieżenia szkodzie, akcji ratowniczej, usunięcia pozostałości po szkodzie.
Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o:
  • odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich,
  • ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu.
Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje działania od  momentu organizacji placu budowy / robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji.
Istnieje również możliwość ubezpieczenia okresu prób technologicznych w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji oraz okresu konserwacji.
Zakres ochrony można zmieniać poprzez wprowadzenie do umowy klauzul modyfikujących.
Dodatkowo na wniosek klienta ubezpieczenie może zawierać postanowienia szczególne wynikające ze specyfiki realizowanego projektu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress