Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do wykonywania danego zawodu (Np. doradcy podatkowi, brokerzy ubezpieczeniowi) za szkody na osobie lub w mieniu, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych, wyrządzona w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Przykładowe rodzaje ubezpieczenia z tytułu wykonywanego zawodu:
  • OC podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe,
  • OC doradcy podatkowego,
  • OC lekarza, aptekarza lub innego zawodu medycznego,
  • OC pośrednika w obrocie nieruchomości,
  • OC zarządcy nieruchomości,
  • OC tłumacza,
  • OC Agenta ubezpieczeniowego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie bierze odpowiedzialności: za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego i osób za które ponosi on odpowiedzialność, za szkody wyrządzone osobom bliskim, wspólnikom lub osobom za, które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, środków psychotropowych, powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, rozruchów, aktów terroryzmu, sabotażu oraz poza granicami Polski itp.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress