Ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie pakietowe dla spółdzielni mieszkaniowych swym zakresem może obejmować:
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych
 • Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
W ramach klauzul dodatkowych ubezpieczeniem mogą zostać objęte:
 • Ryzyko wandalizmu
 • Akty terrorystyczne
 • Przenośny sprzęt elektroniczny
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC z tytułu prowadzenia parkingów strzeżonych

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress