Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia OC Przewoźnika  dotyczą  szkód polegających wyłącznie na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania.

Ubezpieczenia OC Spedytora  dotyczą  szkód wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ubezpieczający (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Ubezpieczenia Cargo. W odróżnieniu od ubezpieczeń typu casco chronią one nie pojazd a ładunek. Występują w dwu wariantach: jako ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, określonej w umowie ubezpieczenia, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności - wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas zwykłego przebiegu transportu. Może dotyczyć to mienia, stanowiącego własność ubezpieczającego lub będącego w jego posiadaniu. Ubezpieczone mienie w transporcie może być przewożone własnymi środkami transportu ubezpieczającego (transport własny) lub środkami transportu obcego, na podstawie listu przewozowego (transport obcy).

Zapytanie ofertowe powinno zawierać następujące dane:

 • nazwę i adres ubezpieczającego;
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej;
 • przedmiot ubezpieczenia;
 • okres ubezpieczenia;
 • typ transportu (własny czy obcy);
 • rodzaj transportu;
 • zakres ubezpieczenia;
 • sposób przewożenia i rodzaj opakowania przewożonego mienia;
 • trasę transportu lub zakres terytorialny;
 • rodzaj polisy (zgodnie z pkt. 3);
 • średnią częstotliwość dokonywania przewozów;
 • maksymalną wartość przewożonego mienia na jeden środek transportu (suma ubezpieczenia);
 • podstawę szacowania sumy ubezpieczenia;
 • przewidywaną wartość przewożonego mienia lub obrotu księgowego w okresie ubezpieczenia (w przypadku polisy obrotowej);
 • przyczyny, liczbę i wielkość szkód transportowych w mieniu ubezpieczającego w ciągu ostatnich 2 lat.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress